Bohoslužby

O účasti veriacich na sv. omši Kódex kánonického práva hovorí:

Kán. 1246 – § 1. Nedeľu, v ktorej sa slávi veľkonočné tajomstvo, podľa apoštolskej tradície treba zachovávať v celej Cirkvi ako prvopočiatočný prikázaný sviatok. Takisto sa musia zachovávať dni Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Zjavenia, Nanebovstúpenia a Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, Svätej Bohorodičky Márie, jej Nepoškvrneného počatia a Nanebovzatia, svätého Jozefa, svätých apoštolov Petra a Pavla a napokon Všetkých svätých.
§ 2. Konferencia biskupov však po predchádzajúcom schválení Apoštolskej stolice môže niektoré z prikázaných sviatkov zrušiť alebo preložiť na nedeľu.

Kán. 1247 – V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na celej svätej omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.

Kán. 1248 – § 1. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa.

Sväté omše v nedeľu:

7.30; 10.00 hod. vo farskom kostole;

– podľa vyhlásenia vo farských oznamoch o 15.00 hod. v kaplnke Božieho milosrdenstva – jedna nedeľa v mesiaci

Sväté omše v prikázané sviatky:

– dopoludnia podľa aktuálnych týždenných oznamov;

– večer ako počas týždňa o 18.00 hod. alebo 18.30 hod.

Sväté omše počas týždňa:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

18.30 hod. v mesiacoch apríl – september;

18.00 hod. v mesiacoch november – marec;

streda: 6.20 hod;

sobota: 7.00 hod.; prípadne popoludní „sobášna“ sv. omša.

Svätá omša „Pro populo“ – za farníkov: po prevzatí farnosti je farár, alebo správca farnosti povinný slúžiť každú nedeľu a v prikázaný sviatok.

Svätá omša za zomrelých „pohrebná“ sa podľa liturgických predpisov môže sláviť každý deň, okrem dni:

–          prikázaných sviatkov;

–          Štvrtka vo Veľkom týždni;

–          Veľkonočného trojdnia;

–          nedieľ v adventnom, pôstnom a veľkonočnom období.

Pohrebné obrady so sv. omšou vo farnosti sú v dňoch: pondelok – piatok popoludní o 15.30 hod., prípadne podľa počasia aj skôr; v sobotu o 10.30 hod. V deň pohrebu sa sv. omša podľa týždenného liturgického programu zruší a úmysel sa odslúži v neskoršom termíne.